പീറ്റർ മാത്യു വല്യത്തിനെ സംസ്ഥാന എൻആർഐ കമ്മിഷൻ അംഗമായി നിയമിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം : കേരള എൻആർഐ കമ്മിഷൻ അംഗമായി പീറ്റർ മാത്യു വല്യത്തിനെ നിയമിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് പി.എ. രാജൻ ചെയർമാനായുള്ള മൂന്നംഗ

Continue Reading

error: Content is protected !!