ചികിത്സയിലുള്ളവർ 77,000 ആയി കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് 71 പേർ മരിച്ചു; 11,366 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 8538 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1481, തിരുവനന്തപുരം 1210, തൃശൂര്‍ 852, കോട്ടയം 777,

Continue Reading

ഇന്ന് രോഗസൗഖ്യം നേടിയവർ 8780 പേർ; 8909 രോഗബാധിതർ; 65 പേർ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 8909 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1233, തിരുവനന്തപുരം 1221, തൃശൂര്‍ 1105, കോഴിക്കോട് 914,

Continue Reading

ഇന്ന് കൊവിഡ് രോഗബാധയും രോഗമുക്തിയും സമാസമം; 80,000 പേർ ചികിത്സയിൽ; 99 പേർ മരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 9361 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1552, തിരുവനന്തപുരം 1214, കൊല്ലം 1013, തൃശൂര്‍ 910,

Continue Reading

കേരളത്തിൽ 94 ശതമാനം പേർക്കും ആദ്യ ഡോസ് കിട്ടി; 46.2 ശതമാനം പേർക്ക് രണ്ടു ഡോസും; ഇന്ന് 10,488 പേർക്ക് രോഗം മാറി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 7643 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂര്‍ 1017, തിരുവനന്തപുരം 963, എറണാകുളം 817, കോഴിക്കോട് 787,

Continue Reading

ഇന്ന് രോഗസൗഖ്യം നേടിയവർ 11,023 പേർ; 6676 രോഗബാധിതർ; 60 പേർ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 6676 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1199, തിരുവനന്തപുരം 869, കോഴിക്കോട് 761, തൃശൂര്‍ 732,

Continue Reading

ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം 87,000 ആയികുറഞ്ഞു; ഇന്നും രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയവർ രോഗബാധിതരെക്കാൾ കൂടുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 7555 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂര്‍ 998, എറണാകുളം 975, തിരുവനന്തപുരം 953, കോഴിക്കോട് 746,

Continue Reading

ഇന്ന് കൊവിഡ് 19 ബാധിതർ 9246 പേർ; 10952 പേർക്ക് സുഖമായി; 96 പേർ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 9246 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 1363, എറണാകുളം 1332, തൃശൂര്‍ 1045, കോട്ടയം 838,

Continue Reading

ഇന്ന് കൊവിഡ് 19 ബാധിതർ 11,079 പേർ; 9972 പേർക്ക് സുഖമായി; 123 പേർ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 11,079 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1794, കോഴിക്കോട് 1155, തിരുവനന്തപുരം 1125, തൃശൂര്‍ 1111,

Continue Reading

കേരളം ആശ്വാസത്തിലേക്ക്; ഇന്നും രോഗമുക്തി നേടിയർ രോഗബാധിതരെക്കാൾ കൂടുതൽ; ചികിത്സയിലുള്ളവർ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 9735 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂര്‍ 1367, തിരുവനന്തപുരം 1156, എറണാകുളം 1099, കോട്ടയം 806,

Continue Reading

ഇന്ന് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്; 1,42,000 പേർ ചികിത്സയിൽ; മരണം 95

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 13,834 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂര്‍ 1823, എറണാകുളം 1812, തിരുവനന്തപുരം 1464, കോഴിക്കോട് 1291,

Continue Reading

Load More
error: Content is protected !!