ഐപിസി ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് 2024: ഡോ. മിനു മാത്യു ജോർജ് നാഷണൽ യൂത്ത് കോഡിനേറ്റർ

ബോസ്റ്റൺ : 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ ബോസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്ന ഐപിസി ഫാമിലി കോൺഫറൻസിന്റെ നാഷണൽ യൂത്ത് കോഡിനേറ്ററായി ഡോ. മിനു ജോർജിനെ

Continue Reading

error: Content is protected !!