കേരളത്തിൽ ഇന്നുവരെ 67 .3 ശതമാനം പേർക്ക് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ കിട്ടി; 52 പേർ മരിച്ചു; 5108 പേർക്ക് രോഗം മാറി.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 4557 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 814, എറണാകുളം 606, കോഴിക്കോട് 566, തൃശൂര്‍ 489,

Continue Reading

പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ; രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയർ കൂടുതൽ; 57 പേർ മരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 4547 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 709, എറണാകുളം 616, കോഴിക്കോട് 568, തൃശൂര്‍ 484,

Continue Reading

ചികിത്സയിൽ 68,630 പേർ; 23 പേർ മരിച്ചു; ഇന്ന് രോഗബാധയും രോഗമുക്തിയും സമാസമം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 6468 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 907, തിരുവനന്തപുരം 850, തൃശൂര്‍ 772, കോഴിക്കോട് 748,

Continue Reading

ഇന്ന് കൊവിഡ് 19 മൂലം 50 പേർ മരിച്ചു; 72,876 പേർ ചികിത്സയിൽ; രോഗം ബാധിച്ചവർ 6546.

എറണാകുളം 1037, തിരുവനന്തപുരം 888, കൊല്ലം 774, കോഴിക്കോട് 754, തൃശൂര്‍ 724, കോട്ടയം 508, കണ്ണൂര്‍ 394, പാലക്കാട്

Continue Reading

ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയവർ രോഗബാധിതരേക്കാൾ കൂടുതൽ; 74, 618 പേർ ചികിത്സയിൽ; 45 പേർ മരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 6444 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 990, എറണാകുളം 916, തൃശൂര്‍ 780, കോട്ടയം 673,

Continue Reading

ഇന്ന് പുതിയ കൊവിഡ് 19 രോഗികൾ കുറവ് 5297; സുഖംപ്രാപിച്ചവർ 7325; 78 പേർ മരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 5297 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 867, തിരുവനന്തപുരം 750, കോഴിക്കോട് 637, തൃശൂര്‍ 537,

Continue Reading

ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധന; 78,722 പേർ ചികിൽസയിൽ; 86 പേർ മരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 7722 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 1087, എറണാകുളം 1047, തൃശൂര്‍ 847, കൊല്ലം 805,

Continue Reading

ഇന്ന് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ വർദ്ധന 9445; രോഗമുക്തി തേടിയവർ 6723; 93 പേർ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 9445 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1517, തിരുവനന്തപുരം 1284, കോഴിക്കോട് 961, തൃശൂര്‍ 952,

Continue Reading

ചികിത്സയിലുള്ളവർ 77,000 ആയി കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് 71 പേർ മരിച്ചു; 11,366 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 8538 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1481, തിരുവനന്തപുരം 1210, തൃശൂര്‍ 852, കോട്ടയം 777,

Continue Reading

ഇന്ന് രോഗസൗഖ്യം നേടിയവർ 8780 പേർ; 8909 രോഗബാധിതർ; 65 പേർ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 8909 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1233, തിരുവനന്തപുരം 1221, തൃശൂര്‍ 1105, കോഴിക്കോട് 914,

Continue Reading

Load More
error: Content is protected !!