ഇപ്പോൾ 1,05,936 പേർ ചികിത്സയിൽ; ഇന്ന് 112 മരണം; 11,647 പുതിയ രോഗികൾ; സുഖം പ്രാപിച്ചവർ 12,459

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 11,647 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 1600, എറണാകുളം 1461, കൊല്ലം 1219, മലപ്പുറം 1187,

Continue Reading

കൊറോണ വ്യാപനം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; ഇന്ന് 12,443 രോഗികൾ; രോഗം മാറിയവർ 13,145; ആകെ മരണം 11,948

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 12,443 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 1777, എറണാകുളം 1557, തൃശൂര്‍ 1422, മലപ്പുറം 1282,

Continue Reading

രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു; ഇന്ന് 11,361 രോഗികൾ; 12, 147 പേർക്ക് രോഗം മാറി; ചികിത്സയിലുള്ളവർ 1,07,682.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 11,361 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 1550, കൊല്ലം 1422, എറണാകുളം 1315, മലപ്പുറം 1039,

Continue Reading

ഇന്ന് 206 പേർ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു; 17,856 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു; 11,584 പുതിയ രോഗികൾ; ചികിത്സയിൽ 1,23,000 പേർ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 11,584 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 1775, തൃശൂര്‍ 1373, കൊല്ലം 1312, എറണാകുളം 1088,

Continue Reading

ചികിത്സയിലുള്ളവർ 1,35,000 ആയി കുറഞ്ഞു;പുതിയ രോഗികൾ 14,000; രോഗം മാറിയവർ 18,000; ആകെ മരണം 10,631

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 14,424 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 2030, കൊല്ലം 1605, മലപ്പുറം 1597, എറണാകുളം 1596,

Continue Reading

കേരളത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം1,60,000 ആയി കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് രോഗികൾ 14,000; സുഖം പ്രാപിച്ചവർ 21,000

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 14,672 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 2126, എറണാകുളം 1807, മലപ്പുറം 1687, കൊല്ലം 1648,

Continue Reading

രോഗികൾ കുറയുമ്പോഴും മരണം കൂടുന്നു; ഇന്ന് 209 മരണം; പുതിയ രോഗികൾ 17,328; 24,003 പേരുടെ രോഗം മാറി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 17,328 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 2468, മലപ്പുറം 1980, പാലക്കാട് 1899, കൊല്ലം 1787,

Continue Reading

കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളവർ 1,74 ,526; ഇന്ന് രോഗം ഭേദമായവർ 25,860; രോഗം ബാധിച്ചവർ അതിലും കുറവ് 16,229

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 16,229 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം 2300, തിരുവനന്തപുരം 2007, പാലക്കാട് 1925, കൊല്ലം 1717,

Continue Reading

കേരളത്തിന് ഏറെ ആശ്വാസം;ചികിത്സയിലുള്ളവർ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായി; ഇന്ന് 29,708 പേർക്ക് രോഗം മാറി;രോഗബാധിതർ 19,661

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 19,661 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 2380, മലപ്പുറം 2346, എറണാകുളം 2325, പാലക്കാട് 2117,

Continue Reading

മരണനിരക്ക് ഉയർന്ന് തന്നെ; ഇന്ന് 186 പേർ മരിച്ചു; രോഗം ബാധച്ചവർ 19,894 ; രോഗം മാറിയവർ 29,013

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 19,894 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം 3015, തിരുവനന്തപുരം 2423, തൃശൂര്‍ 2034, എറണാകുളം 1977,

Continue Reading

Load More
error: Content is protected !!