ചികിത്സയിലുള്ളവർ 77,000 ആയി കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് 71 പേർ മരിച്ചു; 11,366 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 8538 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1481, തിരുവനന്തപുരം 1210, തൃശൂര്‍ 852, കോട്ടയം 777,

Continue Reading

ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയവർ 9855; രോഗബാധിതർ 8733 പേർ; 118 പേർ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 8733 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1434, തിരുവനന്തപുരം 1102, തൃശൂര്‍ 1031, കോഴിക്കോട് 717,

Continue Reading

ഇന്ന് രോഗസൗഖ്യം നേടിയവർ 11,023 പേർ; 6676 രോഗബാധിതർ; 60 പേർ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 6676 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1199, തിരുവനന്തപുരം 869, കോഴിക്കോട് 761, തൃശൂര്‍ 732,

Continue Reading

ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം 87,000 ആയികുറഞ്ഞു; ഇന്നും രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയവർ രോഗബാധിതരെക്കാൾ കൂടുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 7555 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂര്‍ 998, എറണാകുളം 975, തിരുവനന്തപുരം 953, കോഴിക്കോട് 746,

Continue Reading

ഇന്ന് 11,769 പേർക്ക് രോഗമുക്തിലഭിച്ചു; 90,885 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്; 57 മരണം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 7955 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 1280, തിരുവനന്തപുരം 985, കോഴിക്കോട് 937, തൃശൂര്‍ 812,

Continue Reading

ഇന്ന് കൊവിഡ് 19 ബാധിതർ 9246 പേർ; 10952 പേർക്ക് സുഖമായി; 96 പേർ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 9246 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 1363, എറണാകുളം 1332, തൃശൂര്‍ 1045, കോട്ടയം 838,

Continue Reading

ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 96,646 ആയികുറത്തു; പ്രതിദിനരോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശ്വാസകരം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 7823 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂര്‍ 1178, എറണാകുളം 931, തിരുവനന്തപുരം 902, കോഴിക്കോട് 685,

Continue Reading

കൊവിഡ് 19: കേരളത്തിൽ ആകെ മരണം 25,000 കടന്നു; ഇന്ന് രോഗികൾ 15,914; ഭേദമായവർ 16,758

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 15,914 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 2332, തൃശൂര്‍ 1918, തിരുവനന്തപുരം 1855, കോഴിക്കോട് 1360,

Continue Reading

കൊവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്നു;
ഇന്നും രോഗം സുഖമായവരുടെ എണ്ണം രോഗബാധിതരെക്കാൾ കൂടുതൽ; ആകെ മരണം 25,000 ആകുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 12,161 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂര്‍ 1541, എറണാകുളം 1526, തിരുവനന്തപുരം 1282, കോഴിക്കോട് 1275,

Continue Reading

ഇന്ന് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയവർ രോഗബാധിതരെക്കാൾ കൂടുതൽ; മരണനിരക്കും കുറയുന്നു 58 മരണം; ചികിത്സയിലുള്ളവർ 1,57, 000 പേർ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 11,699 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂര്‍ 1667, എറണാകുളം 1529, തിരുവനന്തപുരം 1133, കോഴിക്കോട് 997,

Continue Reading

Load More
error: Content is protected !!