ഐപിസി പ്രെയർ ബോർഡ് പ്രാർത്ഥനാസംഗമം ഇന്ന്

തിരുവല്ല: ഐപിസി പ്രെയർ ബോർഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊവിഡ് മാഹാമാരിയിയുടെ വ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് ലോകജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനാസംഗമം നടത്തുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 6

Continue Reading

error: Content is protected !!