ഇന്ത്യ ക്യാമ്പസ്‌ ക്രൂസേഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ് സ്റ്റുഡന്റസ് കോൺഫറൻസ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മുതൽ

കോട്ടയം: ഇന്ത്യ ക്യാമ്പസ്‌ ക്രൂസേഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ് സ്റ്റുഡന്റസ് കോൺഫറൻസ് ഇഗ്നൈറ്റ്2020 (Ignite2020) ഒക്ടോബർ  24 മുതൽ 26

Continue Reading

തിമഥി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓണക്കാല വെർച്വൽ ക്യാംപ് തുടങ്ങി

തിമഥി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓണക്കാല സൂ(Zoom) വെർച്വൽ ടീൻസ് ക്യാംപ് തുടങ്ങി. സെപ്റ്റംബർ 2 ന് അവസാനിക്കു. വൈകിട്ട് 6 മുതൽ രാത്രി

Continue Reading

error: Content is protected !!