എഫ്സിആർഎ ലൈസൻസ് പുനസ്ഥാപിച്ച് കിട്ടി: വൽസൻ എബ്രഹാം

തിരുവല്ല: ഐപിസിയുടെ എഫ്സിആർഎ ലൈസൻസ് പുനസ്ഥാപിച്ച് കിട്ടിയെന്ന് ജനറൽ പ്രസിഡൻ്റ് വൽസൻ എബ്രഹാമിൻ്റെ ഇമെയിൽ. ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും

Continue Reading

error: Content is protected !!