തിമഥി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓണക്കാല വെർച്വൽ ക്യാംപ് തുടങ്ങി

തിമഥി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓണക്കാല സൂ(Zoom) വെർച്വൽ ടീൻസ് ക്യാംപ് തുടങ്ങി. സെപ്റ്റംബർ 2 ന് അവസാനിക്കു. വൈകിട്ട് 6 മുതൽ രാത്രി

Continue Reading

error: Content is protected !!