ന്യൂ ഇന്ത്യാ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സൺഡേ സ്കൂൾ ഭാരവാഹികൾ

കോട്ടയം: ന്യൂ ഇന്ത്യാ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സൺഡേ സ്കൂൾ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാസ്റ്റർ ഫിന്നി കുരുവിള(ഡയറക്ടർ), പാസ്റ്റർ ജയിംസ്

Continue Reading

error: Content is protected !!