‘കയ്യിൽ ഹൃദയമുള്ള യുവതി’- സാൽവ ഹുസൈന്റെ അപൂർവ ജീവിതകഥ

പ്രഭാത് ടി. തങ്കച്ചന്‍, ചെന്നൈ കരകൗശലക്കാരായ ആളുകളെെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൽ, വാളും പരിചയും കുന്തവും ഉപയോഗിച്ച് പോരാടുന്ന പടയാളികൾ.

Continue Reading

error: Content is protected !!