റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ആദ്യ ബാച്ചിലെ അഞ്ച് വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായത്. അംബാല

Continue Reading

error: Content is protected !!