പിസിനാക് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് സർവേ തുടങ്ങി

ന്യൂയോർക്ക്: പിസിനാക് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സജീവമായി. 2019 ജൂലൈയിൽ ഫ്ളോറിഡയിൽ നടന്ന പിസിനാക്ക്

Continue Reading

error: Content is protected !!