ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് റീജിയൻ ഓവർസീയർ: എൻ.പി. കൊച്ചുമോൻ ചുമതലയേറ്റു

കോട്ടയം: ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള റീജിയൻ ഓവർസീയറായി പാസ്റ്റർ എൻ.പി. കൊച്ചുമോൻ ചുമതലയേറ്റു. ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അന്തർദേശിയ

Continue Reading

error: Content is protected !!