മലബാർ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ ഓൺലൈൻ തിയോളജി പഠനം

നിലമ്പൂർ: മലബാർ തിയോളജിക്കൽ കോളേജ്-സെമിനാരിയിൽ ലോകത്തെവിടെയിരും ഓൺലൈനിൽ തിയോളജി പഠിക്കാൻ അവസരം. ഐഎടിഎ യുടെ അംഗീകാരത്തോടെ മാസ്റ്റർ ഇൻ ഡിവിനിറ്റി,

Continue Reading

error: Content is protected !!