ഐപിസി പാലക്കാട് മേഖലാ ഭാരവാഹികൾ: ജിമ്മി കുര്യക്കോസ് പ്രസിഡൻ്റ്, ഫിജി ഫിലിപ്പ് സെക്രട്ടറി

വാർത്ത: ഫിന്നി ജോൺ പാലക്കാട്‌: ഐപിസി പാലക്കാട് മേഖലാ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാസ്റ്റർ ജിമ്മി കുര്യക്കോസ്(പ്രസിഡൻ്റ് ), പാസ്റ്റർ രാജൻ ഈ

Continue Reading

error: Content is protected !!