കെ. പി. കുര്യന് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകാൻ ഐപിസി സ്‌റ്റേറ്റ് പ്രസ്ബിറ്ററി തീരുമാനിച്ചു

തിരുവല്ല: ഐപിസിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കെ. പി. കുര്യന് ഐപിസി ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകാൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസ്ബിറ്ററി തീരുമാനിച്ചു.

Continue Reading

error: Content is protected !!