ഇന്ത്യ ക്യാമ്പസ്‌ ക്രൂസേഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ് സ്റ്റുഡന്റസ് കോൺഫറൻസ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മുതൽ

കോട്ടയം: ഇന്ത്യ ക്യാമ്പസ്‌ ക്രൂസേഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ് സ്റ്റുഡന്റസ് കോൺഫറൻസ് ഇഗ്നൈറ്റ്2020 (Ignite2020) ഒക്ടോബർ  24 മുതൽ 26

Continue Reading

error: Content is protected !!