ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ഭക്ഷണവിതരണത്തിന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ഭക്ഷണവിതരണം, പ്രസാദഊട്ട്, തിരുനാൾനേർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കി. ക്ഷേത്രങ്ങൾ, മുസ്ലീംപളളികൾ, ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ

Continue Reading

error: Content is protected !!