ലൈഫ് ലൈറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഫാമിലി സെമിനാർ

ബാംഗളൂർ: ലൈഫ് ലൈറ്റ് മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ ‘ദൈവീക കുടുംബം'(ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയാനുസൃതമായ ഒരു കുടുംബം) എന്ന പേരിൽ

Continue Reading

error: Content is protected !!