രാജ്യത്തെ പ്രമുഖർ ചൈനയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ; സൈന്യം, പ്രതിരോധ മേധാവികൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവർ

ന്യൂഡൽഹി: ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരുമായും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുമായും ബന്ധമുള്ള ഷെന്‍ഹായി ഡാറ്റ ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം രാജ്യത്തെ സൈനിക,

Continue Reading

error: Content is protected !!