കോവിഡ് ദുരിതത്തിൽ കൈത്താങ്ങായി എജി അഞ്ചൽ ഡബ്ല്യുഎംസി

കൊല്ലം: എജി അഞ്ചൽ സെക്ഷൻ വിമൺസ് മിഷണറി കൗൺസിലി(ഡബ്ല്യുഎംസി) ൻ്റെ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധനേടുന്നു. അനിശ്ചിതമായി നീളുന്ന കോവിഡ് ദുരിതത്തിൽ സാമ്പത്തികപിന്നാക്കവസ്ഥയിലുള്ള

Continue Reading

error: Content is protected !!