ബിൻസ് ഗബ്രിയേൽ എജി കൽപ്പറ്റ സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

കൽപ്പറ്റ: എജി കൽപ്പറ്റ സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ ബിൻസ് ഗബ്രിയേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇ. എം. മാത്യു(സെക്രട്ടറി), കെ.പി പത്രോസ്(ട്രഷറർ) കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായി

Continue Reading

ഇ. വി. ജോൺ എജി സുൽത്താൻ ബത്തേരി സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

കൽപ്പറ്റ: എജി സുൽത്താൻ ബത്തേരി സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ ഇ. വി. ജോണിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സൂപ്രണ്ട് റവ.

Continue Reading

ശശി ജോസഫ് എജി പേരാവൂർ സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

കണ്ണൂർ: എജി പേരാവൂർ സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ ശശി ജോസഫിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ട് റവ. വി. റ്റി.

Continue Reading

എജി ഇരിട്ടി സെക്ഷൻ വിഭജിച്ചു: കെ. പി. ഷിജു, ജയിംസ് മാത്യു എന്നിവർ പുതിയ പ്രെസ്ബിറ്ററമാർ

കണ്ണൂർ: എജി ഇരട്ടി സെക്ഷൻ വിഭജിച്ച് ഇരിട്ടി, ഉളിക്കൽ എന്നീ രണ്ട് സെക്ഷകനുകൾ നിലവിൽ വന്നു. മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ട്

Continue Reading

മാത്യു എബ്രഹാം രാജപുരം സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

കാസർഗോഡ്: എജി കാസർഗോഡ് രാജപുരം സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ മാത്യു എബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ട് റവ. വി.ടി.

Continue Reading

ഡേവിഡ് ജോൺ എജി കാസർഗോഡ് സെക്ഷൻ പ്രെസ്ബിറ്റർ

കാസർഗോഡ്: എജി കാസർഗോഡ് സെക്ഷൻ പ്രെസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ജോണിനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്ത്. മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ട് റവ. വി.

Continue Reading

error: Content is protected !!