മനോജ് എൽ. യേശുദാസ് എജി ഒറ്റപ്പാലം സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

പാലക്കാട്: എജി ഒറ്റപ്പാലം സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ മനോജ് എൽ. യേശുദാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാസ്റ്റർ കെ. കെ. വിൽസൻ(സെക്രട്ടറി), ബിജു

Continue Reading

ജെ. സെൽവരാജ് എജി മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

പാലക്കാട്: എജി മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ ജെ. സെൽവരാജിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാസ്റ്റർ എം. എ. വർഗീസ്(സെക്രട്ടറി), സജി പുല്ലിശ്ശേരി(ട്രഷറർ),

Continue Reading

റോയി പീറ്റർ ഡേവിഡ് എജി കോഴിക്കോട് സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

കോഴിക്കോട്: എജി കോഴിക്കോട് സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ റോയി പീറ്റർ ഡേവിഡിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാസ്റ്റർ ഐസക്ക് എബ്രഹാം(സെക്രട്ടറി), ഇ. എൻ.

Continue Reading

സുനിൽ പി. തോമസ് എജി വടകര സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

കോഴിക്കോട്: എജി വടകര  സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ  സുനിൽ പി. തോമസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാസ്റ്റർ കെ. സി. ജോസഫ്(സെക്രട്ടറി), ജയശീലൻ(ട്രഷറർ),

Continue Reading

രാജൻ വി. ജോസഫ് എജി കണ്ണൂർ സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

കണ്ണൂർ: എജി കണ്ണൂർ സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ രാജൻ വി. ജോസഫിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സെക്ഷൻ ഭാരവാഹികൾ: പാസ്റ്റർ സണ്ണി മാത്യു(സെക്രട്ടറി),

Continue Reading

ബിൻസ് ഗബ്രിയേൽ എജി കൽപ്പറ്റ സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

കൽപ്പറ്റ: എജി കൽപ്പറ്റ സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ ബിൻസ് ഗബ്രിയേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇ. എം. മാത്യു(സെക്രട്ടറി), കെ.പി പത്രോസ്(ട്രഷറർ) കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായി

Continue Reading

ഇ. വി. ജോൺ എജി സുൽത്താൻ ബത്തേരി സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

കൽപ്പറ്റ: എജി സുൽത്താൻ ബത്തേരി സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ ഇ. വി. ജോണിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സൂപ്രണ്ട് റവ.

Continue Reading

ഇ. വി. പീലിക്കുഞ്ഞ് എജി മലപ്പുറം സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

മലപ്പറം: എജി മലപ്പുറം സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ ഇ. വി. പീലിക്കുഞ്ഞിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സെക്ഷൻ ഭാരവാഹികൾ: പാസ്റ്റർ പി. ജെ.

Continue Reading

പി. ഡി. സാമൂവേൽ എജി നിലമ്പൂർ സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ

മലപ്പുറം: എജി നിലമ്പൂർ സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററായി പാസ്റ്റർ പി. ഡി. സാമൂവലി(എടക്കര) നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എജി എടക്കര സഭാ ഹാളിൽ

Continue Reading

Load More
error: Content is protected !!